Các dòng thùng đựng rác y tế Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, cần triển khai nhanh các biện pháp hạn chế sự lây nhiễm, trang bị Thùng đựng rác y tế Covid-19 là rất cần thiết. MKC đáp ứng các loại kích thước thùng rác Sars-Covid cho mọi trường hợp và yêu cầu, đúng tiêu chuẩn của bộ […]